Roadmap Utiliteitsbouw

3336 keer bekeken

We werken binnen de clusters infra, woningbouw en utiliteitsbouw aan tien concrete maatschappelijke opgaven en aan één lokaal-regionale opgave, die zijn omschreven in elf roadmaps. Vanuit de algemene visie komen we per pijler tot de volgende opgaven:

 

In deze Roadmap werkt De Bouwagenda aan toekomstbestendige en duurzame transformatie, renovatie en multifunctioneel gebruik.

Een belangrijk deel van de gebouwde omgeving bestaat uit utiliteitsgebouwen. Het gaat daarbij om kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels, scholen, theaters, ziekenhuizen en ander maatschappelijk vastgoed. Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs, het Energieakkoord en het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ te behalen, zijn grote inspanningen nodig ten aanzien van de bestaande voorraad en nieuwbouw. Interventies zijn nodig op drie schaalniveaus: gebouwen, locaties/terreinen en (binnenstedelijke) gebieden.

Op het niveau van gebouwen gaat het om renovatie, transformatie bij leegstand, energiebesparing en overschakeling naar duurzame energievoorziening. Tegengaan van leegstand en renovatie op een toekomstbestendige wijze verbeteren het vestigings- en investeringsklimaat en vermijden imagoschade van kantoor- of bedrijvenlocaties. Naast leegstand van kantoren is er sprake van groeiende leegstand van winkel- en maatschappelijk vastgoed. Hierdoor wordt de omgeving als onveilig of onaantrekkelijk ervaren. Ook in het kader van duurzaamheid is grote leegstand een slechte zaak. Onder invloed van de aantrekkende economie neemt in sommige vastgoedsectoren en regio´s de leegstand inmiddels af. Niettemin blijft de leegstand bijvoorbeeld bij winkels en in krimpregio´s hardnekkig.

Eén van de ambities is om multifunctioneel vastgoed te bouwen waarbij het verplicht wordt om in het ontwerp rekening te houden met een eventuele verandering van functionele bestemming. Doel voor 2021 is om op basis van ‘best practices’ ten aanzien van renovatie, transformatie van (leegstaand) vastgoed een schaalsprong te maken richting binnenstedelijke gebiedstransformatie. Hiervoor zijn coalities van private en publieke partijen nodig. Tegelijkertijd ligt hier – zeker op het schaalniveau van binnenstedelijke gebieden – een ontwerpopgave (zie ook thema: ´Ontwerpen vanuit een integrale visie´ van De Bouwagenda).

Meer informatie over deze Roadmap is te lezen in onderstaande pdf.

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen